3 thoughts on “Thiên nhai hữu ái

  1. Trời cao có tình, hai người biết
    Đất dài vạn dặm, có nhân duyên
    Tình người thường sầu, không như ý
    Duyên đến, duyên đi, vạn nỗi sầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *