Memorial Day.
Memorial Day
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ
Ta lại nhớ đến những anh hùng tử sĩ
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
Đã anh dũng hy sinh
Bảo vệ tự do cho nhiền Nam yêu quý
Chống lại giặc thù Cộng Sản
Những anh hùng đã nằm xuống
Để người dân miền Nam
Được hưởng hai mươi mốt năm trong cảnh tự do
Dẫu rằng rồi cũng mất nước
Người dân Việt phải lưu lạc khắp nơi
Để kẻ thù hoàn toàn ngự trị và tàn phá quê hương
Bóp nghẹt người dân trong bàn tay sắt
Thế nhưng công ơn các vị
Người dân miền Nam đời đời ghi nhớ.
Xin Tổ Quốc tri ân.
Phi Vũ

Comments are closed.